Benvinguts a Perl.cat

| No Comments | No TrackBacks

Amb aquest apunt us dono la benvinguda a la comunitat de programadors de Perl d'àmbit català.

Ja fa molt de temps que els Perl Mongers de Barcelona veníem parlant de comprar el domini Perl.cat i avui mateix m'ha fet decidir la campanya de promoció del domini .cat que els seus responsables han posat en marxa per Sant Jordi. M'ha semblat una iniciativa molt didàctica i la rebaixa del 50% s'ho val. Així doncs, després de comprar el domini, confirmar el compromís d'ús del .cat i configurar el DNS, he creat una pàgina d'inici molt senzilla i m'he posat a instaŀlar el Movable Type OS al servidor dels mongers. Ara caldrà decidir com reestructurem la web dels mongers, començar a omplir d'apunts aquest blog, etc.

Aquí teniu alguns enllaços de la comunitat:

Si teniu d'altres suggeriments per afegir a la llista o voleu coŀlaborar amb algun dels que hi ha, no dubteu en comentar-m'ho.

I per aquells que no s'ho creuen, Perl està ben viu!

No TrackBacks

TrackBack URL: http://perl.cat/cgi-bin/movabletype/mt-tb.cgi/1

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by alexm published on May 7, 2009 7:06 PM.

La conferència europea de Perl, YAPC::EU 2009 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

  • barcelona-pm
OpenID accepted here Learn more about OpenID
Powered by Movable Type 4.38