July 2009 Archives

La setmana vinent comença l'edició d'enguany de la conferència europea de Perl, YAPC::EU 2009, que es durà a terme a la Universidade de Lisboa. Aquest any serà un èxit d'assistència per als Barcelona.pm, a més a més tindrem l'oportunitat de retrobar-nos amb d'altres companys de Madrid.pm i Granada.pm, i de conèixer en persona d'altres als que només hem llegit per correu o IRC.

Amb més de 300 assistents confirmats la cosa promet moltíssim, encara que només duri 3 dies, de dilluns a dimecres vinent. El més important és que comptarem amb la presència de figures molt significatives de la comunitat de Perl, entre les quals destaca el creador d'aquest llenguatge de programació, el magnífic Larry Wall.

Us esperem a Lisboa!

About this Archive

This page is an archive of entries from July 2009 listed from newest to oldest.

May 2009 is the previous archive.

August 2009 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

  • barcelona-pm
OpenID accepted here Learn more about OpenID
Powered by Movable Type 4.38