La conferència europea de Perl, YAPC::EU 2009

| No Comments | No TrackBacks

La setmana vinent comença l'edició d'enguany de la conferència europea de Perl, YAPC::EU 2009, que es durà a terme a la Universidade de Lisboa. Aquest any serà un èxit d'assistència per als Barcelona.pm, a més a més tindrem l'oportunitat de retrobar-nos amb d'altres companys de Madrid.pm i Granada.pm, i de conèixer en persona d'altres als que només hem llegit per correu o IRC.

Amb més de 300 assistents confirmats la cosa promet moltíssim, encara que només duri 3 dies, de dilluns a dimecres vinent. El més important és que comptarem amb la presència de figures molt significatives de la comunitat de Perl, entre les quals destaca el creador d'aquest llenguatge de programació, el magnífic Larry Wall.

Us esperem a Lisboa!

No TrackBacks

TrackBack URL: http://perl.cat/cgi-bin/movabletype/mt-tb.cgi/8

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by alexm published on July 31, 2009 1:48 AM.

Benvinguts a Perl.cat was the previous entry in this blog.

Reunió dels Perl Mongers de Barcelona is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

  • barcelona-pm
OpenID accepted here Learn more about OpenID
Powered by Movable Type 4.38