Reunió dels Perl Mongers de Barcelona

| No Comments | No TrackBacks

Us recordo que aquest dijous 27 d'agost toca una nova reunió dels Perl Mongers de Barcelona. És agost i fa calor però segur que us vindrà de gust fer una cerveseta fresca en bona companyia, així que no falteu al Viena del carrer Pelai a partir de les 20h. Serem com de costum a la segona planta, prop de la finestra o no.

Per tal d'animar-vos a venir, tindrem algunes sorpreses:

Feu els vostres propis suggeriments o millor encara, veniu!

Actualització: El codi de descompte és acumulable amb la nova promoció de preus de la versió digital i sense DRM dels llibres Learning Perl i Mastering Perl, d'en brian d foy.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://perl.cat/cgi-bin/movabletype/mt-tb.cgi/9

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by alexm published on August 25, 2009 3:03 PM.

La conferència europea de Perl, YAPC::EU 2009 was the previous entry in this blog.

Reunió dels mongers tot i la Mercè is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

  • barcelona-pm
OpenID accepted here Learn more about OpenID
Powered by Movable Type 4.38