12 xerrades, 5 minuts cadascuna

| No Comments | No TrackBacks

El passat dissabte 19 vaig presentar aquesta xerrada durant la celebració del DLP2009 al centre cívic del barri de les Corts de Barcelona.

Era el primer cop que preparava una presentació en aquest format, el qual ens va mostrar l'any 2003 en Mark Jason Dominus durant una visita als Perl Mongers de Barcelona. Amb aquesta presentació pretenia assolir 3 objectius en carambola:

  1. dedicar més temps a Perl però de forma més productiva,
  2. reactivar una mica la comunitat de Perl Mongers local, i
  3. donar a conèixer Perl i la seva comunitat a tothom, fins i tot sense que sàpiga programar.

Ho he aconseguit? Doncs bé, crec que en part sí i per tant estic content. He dedicat més temps a Perl i he produït un resultat prou important, la xerrada. Amb l'excusa de la xerrada, he creat un repositori de codi al qual s'han apuntat diversos mongers i han col·laborat en la preparació del material, però d'altres també han col·laborat a través del correu. Finalment, la xerrada crec que va funcionar prou bé. Hi havia força gent, entre 15-20 persones, la majoria dels quals segurament tenien nocions de programació, però també n'hi havia que no. Tot i que també sembla que les rutinetes de les quals parlava van causar un impacte negatiu com a mínim a una persona.

Si teniu comentaris o suggeriments sobre el que us va semblar la xerrada o alguna manera de com millorar-la, tant en el contingut com en la forma de la presentació, els podeu fer aquí mateix o me'ls podeu enviar per correu a alexm a alexm punt org.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://perl.cat/cgi-bin/movabletype/mt-tb.cgi/12

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by alexm published on September 24, 2009 1:49 PM.

Reunió dels mongers tot i la Mercè was the previous entry in this blog.

Reunió de febrer dels Perl mongers de Barcelona is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

  • barcelona-pm
OpenID accepted here Learn more about OpenID
Powered by Movable Type 4.38