Reunió dels mongers tot i la Mercè

| No Comments | No TrackBacks

Avui dijous 24 és el darrer dijous del mes de setembre i per tant toca fer reunió dels Perl Mongers de Barcelona. Ens trobarem a les 20h a la segona planta del Viena del carrer Pelai, com de costum. Però també passa que avui és la Mercè i hi ha activitats i festa per tot Barcelona, així que potser serà una reunió poc concorreguda.

En qualsevol cas, si veniu podreu veure la presentació de les 12x5 xerrades que vaig fer al DLP2009 dissabte passat, us presentaré el nou goril·la que tenim al canals d'IRC i el seu company negao, podrem parlar sobre la meva idea de preparar un directori d'empreses que ofereixen serveis en Perl i ofertes de treball relacionades, etc.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://perl.cat/cgi-bin/movabletype/mt-tb.cgi/11

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by alexm published on September 24, 2009 12:50 PM.

Reunió dels Perl Mongers de Barcelona was the previous entry in this blog.

12 xerrades, 5 minuts cadascuna is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

  • barcelona-pm
OpenID accepted here Learn more about OpenID
Powered by Movable Type 4.38