February 2010 Archives

Demà dijous 24 farem la reunió de febrer dels Perl Mongers de Barcelona al pis de dalt del Viena del carrer Pelai de Barcelona, a partir de les 20:00, com de costum.

L'Esteve i en Xavier ens explicaran una mica què és això del FluidDB, en el que portem treballant un temps. L'Esteve ens farà una introducció a FluidDB i després en Xavier ens explicarà algunes particularitats de la implementació del client de Perl, Net::FluidDB.

A més a més, us duré uns regalets que em vaig endur de l'stand de Perl a la FOSDEM d'aquest any.

Correcció: Els desenvolupadors de FluidDB són l'Esteve i en Terry Jones. En Xavier va fer el client de Perl, però no és un desenvolupador del projecte. Dispenseu el malentès.

About this Archive

This page is an archive of entries from February 2010 listed from newest to oldest.

September 2009 is the previous archive.

April 2010 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

  • barcelona-pm
OpenID accepted here Learn more about OpenID
Powered by Movable Type 4.38