Reunió de febrer dels Perl mongers de Barcelona

| No Comments | 1 TrackBack

Demà dijous 24 farem la reunió de febrer dels Perl Mongers de Barcelona al pis de dalt del Viena del carrer Pelai de Barcelona, a partir de les 20:00, com de costum.

L'Esteve i en Xavier ens explicaran una mica què és això del FluidDB, en el que portem treballant un temps. L'Esteve ens farà una introducció a FluidDB i després en Xavier ens explicarà algunes particularitats de la implementació del client de Perl, Net::FluidDB.

A més a més, us duré uns regalets que em vaig endur de l'stand de Perl a la FOSDEM d'aquest any.

Correcció: Els desenvolupadors de FluidDB són l'Esteve i en Terry Jones. En Xavier va fer el client de Perl, però no és un desenvolupador del projecte. Dispenseu el malentès.

1 TrackBack

TrackBack URL: http://perl.cat/cgi-bin/movabletype/mt-tb.cgi/14

avui toca reunió dels !barcelonaperlmongers !perl http://perl.cat/blog/2010/02/reunio-de-febrer-dels-perl-mongers-de-barcelona.html Read More

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by alexm published on February 24, 2010 8:47 PM.

12 xerrades, 5 minuts cadascuna was the previous entry in this blog.

Ordre del dia per la reunió de Barcelona.pm is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

  • barcelona-pm
OpenID accepted here Learn more about OpenID
Powered by Movable Type 4.38