Eleccions a Barcelona.pm

| No Comments | No TrackBacks

Us faig 5 cèntims del que vam acordar per a les eleccions del líder del grup:

  • les votacions d'aquest any seran del 6 al 20 de maig
  • en Francesc Guasch farà de secretari i enviarà els correus per a votar mitjançant el sistema CIVS
  • el líder del grup s'haurà de renovar cada any

Aquests són els candidats per aquest any:

  • Xavier Noria
  • Alex Muntada
  • Jose Luís Pérez
  • Sergio Arias

Actualització: El resultat de la votació ha estat publicat i anunciat a la llista de correu.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://perl.cat/cgi-bin/movabletype/mt-tb.cgi/17

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by alexm published on April 30, 2010 10:10 AM.

Ordre del dia per la reunió de Barcelona.pm was the previous entry in this blog.

Reunió de maig dels mongers de Barcelona is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

  • barcelona-pm
OpenID accepted here Learn more about OpenID
Powered by Movable Type 4.38