Ordre del dia per la reunió de Barcelona.pm

| No Comments | No TrackBacks

Demà dijous 29 d'abril és el darrer dijous de mes i farem la reunió setmanal dels Barcelona.pm. En principi havia de ser una reunió força tranquil·la i tradicional, és a dir, sense cap xerrada prevista per tant una reunió purament social. Però en unes setmanes la cosa ha canviat, us ho perdreu?

  1. en Xavier posant damunt la taula la qüestió de la renovació del líder del grup,
  2. en Jose Luis amb una xerrada sobre Opsview i Nagios,
  3. en Diego amb una altra xerrada sobre Catalyst i Moose.

Actualització: la reunió es farà al lloc de sempre, al segon pis del Viena del carrer Pelai a Barcelona, a partir de les 20:00.

Actualització: us adjunto una foto cortesia d'en Sergio: Barcelona.pm Meeting on April 2010

No TrackBacks

TrackBack URL: http://perl.cat/cgi-bin/movabletype/mt-tb.cgi/16

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by alexm published on April 28, 2010 6:53 PM.

Reunió de febrer dels Perl mongers de Barcelona was the previous entry in this blog.

Eleccions a Barcelona.pm is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

  • barcelona-pm
OpenID accepted here Learn more about OpenID
Powered by Movable Type 4.38