Empreses, organismes i entitats que apostin per Perl

| No Comments | No TrackBacks

M'agradaria fer un directori d'empreses, organismes i entitats relativament locals (d'àmbit català, per exemple) que apostin d'una manera o altra per Perl.

M'interessen sobretot les petites i mitjanes empreses o d'altres entitats en què conegueu positivament que s'usa Perl de forma considerable i preferiria evitar les empreses molt grans a menys que tinguin una aposta ben clara per Perl. Per exemple: els serveis TIC del Departament d'Arquitectura de Computadors de la UPC desenvolupem majoritàriament en Perl.

Em podeu ajudar a confeccionar el directori?

No TrackBacks

TrackBack URL: http://perl.cat/cgi-bin/movabletype/mt-tb.cgi/19

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by alexm published on May 26, 2010 5:06 PM.

Reunió de maig dels mongers de Barcelona was the previous entry in this blog.

Celebrem Perl 6 amb un menú complet is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

  • barcelona-pm
OpenID accepted here Learn more about OpenID
Powered by Movable Type 4.38