Reunió de maig dels mongers de Barcelona

| No Comments | No TrackBacks

El temps passa volant i demà tornem a tenir la reunió mensual dels mongers de Barcelona al segon pis del Viena del carrer Pelai, cap a les 20:00.

A banda de comentar com han anat les primeres eleccions del grup, podem parlar també de les perspectives de futur, del famós concurs de samarretes que s'ha quedat a l'aire, de l'etern tema de la web dels mongers i qualsevol altra cosa que us vingui de gust.

D'altra banda, per celebrar que m'heu triat com a líder del grup, miraré de dur preparada una xerrada d'introducció al Shipwright.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://perl.cat/cgi-bin/movabletype/mt-tb.cgi/18

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by alexm published on May 26, 2010 4:44 PM.

Eleccions a Barcelona.pm was the previous entry in this blog.

Empreses, organismes i entitats que apostin per Perl is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

  • barcelona-pm
OpenID accepted here Learn more about OpenID
Powered by Movable Type 4.38