Perl al Dia de la Llibertat del Programari 2010

| No Comments | No TrackBacks

Aquest any el Dia de la Llibertat del Programari a Barcelona se celebrarà el dissabte 18 de setembre, al centre cultural Can Fabra del barri de Sant Andreu.

L'any passat vaig fer 12 xerrades de 5 minuts sobre Perl i aquest any parlaré de Perl modern i de Perl 6, però també faré un taller d'introducció a Perl 6 per escalfar motors.

Vegeu el programa sencer al wiki del Caliu.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://perl.cat/cgi-bin/movabletype/mt-tb.cgi/21

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by alexm published on July 27, 2010 12:26 PM.

Celebrem Perl 6 amb un menú complet was the previous entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

  • barcelona-pm
OpenID accepted here Learn more about OpenID
Powered by Movable Type 4.38