NOM

Acme::PM::Barcelona::12x5_ca - 12 xerrades, 5 minuts cadascuna


VERSIÓ

Versió 0.01


SINOPSI

Introducció ràpida a Perl a càrrec del grup dels Perl Mongers de Barcelona.


DESCRIPCIÓ

12x5 és un format de presentació que en Mark Jason Dominus va mostrar al grup de Barcelona.pm el juliol de 2003. Ens va agradar tant que volem fer el mateix per presentar Perl i la nostra comunitat local de Perl a qualsevol que ens escolti.


PRESENTACIONS

Perl i els Perl Mongers

Què és Perl?

Perl és un llenguatge de programació dinàmic que va dissenyar un lingüista anomenat Larry Wall l'any 1987.

Des d'aleshores ençà s'han publicat diverses versions amb canvis importants en el llenguatge, essent la versió 5 la més utilitzada fins ara. La versió 6 incorporarà tants canvis que es considera un llenguatge diferent, Perl 6.

Per què Perl?

Bàsicament perquè és el llenguatge de programació que a mi més m'agrada. Hi ha gent que en prefereix d'altres però, és clar, hi ha d'haver gent per tot en aquest món.

I a mi, per què m'agrada tant?

Què són els Perl Mongers?

Perl Mongers és una mena associació internacional de tots els grups d'usuaris de Perl.

Cada grup pot fer coses molt diferents del que fan els altres, però en la majoria de casos es tracta de grups d'usuaris d'un lloc determinat que es reuneixen periòdicament per parlar de Perl i d'altres temes relacionats.

Barcelona.pm, els Perl Mongers de Barcelona

Creat a principis de l'any 2003 per en Timothy Chen Allen, el grup de mongers de Barcelona es reuneix el darrer dijous de cada mes.

De vegades, des del grup també s'organitzen festivals, xerrades i cursos de Perl aprofitant el pas per Barcelona d'alguns gurús de la comunitat internacional.

Quinieles

La sort és aleatòria

Un company dels mongers diu que ell creu que les quinieles són tan aleatòries com la loteria, per tant fa una cosa com aquesta:

 @resultat = ( 1, 'X', 2 );
 foreach $fila ( 1 .. 14 ) {
   print $fila, " ", $resultat[ int rand 3 ], "\n";
 }

Però potser no volem que ho sigui

En canvi, la seva dona vol poder decidir quin resultat tindrà el seu equip favorit. Així doncs, cal una llista de resultats desitjats:

 @resultat = ( 1, 'X', 2 );
 %quiniela = (
   # volem que l'equip de la fila 4 obtingui un 1
   4 => 1,
   # volem que l'equip de la fila 6 obtingui una X
   6 => 'X',
 );
 foreach $fila ( 1 .. 14 ) {
   if ( !exists $quiniela{$fila} ) {
    $quiniela{$fila} = $resultat[ int rand 3 ];
   }
   print $fila, " ", $quiniela{$fila}, "\n";
 }

CPAN

Comprehensive Perl Archive Network

El CPAN és un repositori enorme de codi i documentació posats a l'abast de tothom per la comunitat de programadors de Perl d'arreu del món.

Algunes dades:

Com funciona?

Publicar codi al CPAN és molt senzill, tothom pot demanar un compte al PAUSE, que és el servei que permet fer la publicació; un cop aprovat, es poden registrar els mòduls i publicar-los.

Els mòduls

Un mòdul és un fitxer de text que conté la definició d'un o més paquets de Perl. Per exemple el paquet Acme::PM::Barcelona::Meeting defineix el codi que calcula quan serà la propera reunió dels mongers de Barcelona. Aquest paquet es troba al fitxer següent dins del directori de mòduls de Perl:

 Acme/PM/Barcelona/Meeting.pm

Els paquets

Els paquets defineixen espais de noms reservats per a agrupar trossos de codi relacionat amb un mateix tema. Així s'hi poden utilitzar els noms de funcions que hom desitgi sense que això afecti a d'altres parts del codi.

 package Acme::PM::Barcelona::Meeting;
 sub festival {
   # ...
 }

Les distribucions

Els paquets s'agrupen dins els mòduls i aquests s'agrupen en distribucions. Una distribució no només conté el codi d'un o més mòduls sinó que a més a més disposa dels mecanismes adients per a fer-ne la configuració, la verificació i la instal·lació.

Les distribucions de Perl acostumen a tenir un format concret, especialment si hom les vol publicar al CPAN.

Avantatges del CPAN

El CPAN posa a disposició dels autors que hi publiquen un gran ventall de serveis i avantatges a canvi de què el que publiquin sigui lliure. Alguns d'ells són:

Tests en Perl

Perl utilitza tests des del principi

Ja des de la primera versió de Perl, un cop construït l'executable es verifica que es comporta com cal. El codi font de Perl inclou un gran nombre de tests de tot tipus, que no només permeten veure objectivament que la construcció de l'executable ha anat bé sinó que ajudaran a detectar errors en cas que passi res.

La cultura dels tests

Aquesta filosofia d'incorporar tests va quallar molt bé des de bon començament dins la comunitat de Perl i els autors que publicaven mòduls amb llicència lliure de seguida es van pujar al carro dels tests, afegint-los a les seves distribucions.

Els tests al CPAN

Avui en dia és imprescindible com a mínim tenir 1 test que funcioni per a poder publicar un mòdul al CPAN. Això a més facilita que els CPAN smokers (robots que executen els tests periòdicament) puguin dedicar-se a provar tot el codi que hi ha el CPAN sense que els autors hagin de fer molts esforços.

Com a resultat, els autors tenen informes d'error i d'èxit en múltiples plataformes a les quals habitualment no tenen accés i poden veure si els canvis que introdueixen en noves versions provoquen algun maldecap a d'altra gent.

Com es poden provar els tests?

En les distribucions basades en ExtUtils::MakeMaker:

 perl Makefile.PL
 make
 make test

En les distribucions basades en Module::Build:

 perl Build.PL
 perl Build
 perl Build test

WWW::Mechanize

Robots web

Amb Perl es poden escriure programes que naveguen per la web.

La pàgina d'inici de La Vanguardia

Aquest programa descarrega la pàgina web de La Vanguardia.

 use WWW::Mechanize;
 
 $mech = WWW::Mechanize->new;
 $mech->get("http://www.lavanguardia.es";);
 
 print $mech->content;

Una cerca a Google

Aquest programa cerca la paraula "Perl" a Google.

 use WWW::Mechanize;
 
 $mech = WWW::Mechanize->new;
 
 $mech->get('http://www.google.com');
 $mech->field('q', 'Perl');
 $mech->click('btnG');
 
 print $mech->content;

L'extracte d'un compte de La Caixa

Aquest programa treu per pantalla la primera pàgina de l'extracte d'un compte de La Caixa.

 use WWW::Mechanize;
 
 $user = 'el-teu-dni';
 $password = 'contrasenya';
 
 # fes-te passar per un iPhone
 $iphone = "Mozilla/5.0 (iPhone; U; ...";
 $mech = WWW::Mechanize->new(agent => $iphone);

 # home page
 $mech->get(
   "http://lacaixa.mobi/apl/index_es.html?select=true";
 );
 $mech->follow_link(url_regex => qr/es-mobi-menu-lo/);

 # fes login
 $mech->submit_form(
    form_name => "formu",
    fields => {
        E => $user,
        B => $password
    }
 );
 # segueix el primer enllac,  
 $mech->follow_link(tag => 'a', n => 1);    
 
 # captura els moviments
 ($movements) = $mech->content
   =~ m{(<ul[^>]*>\s*<li[^>]*>\s*<a.*?</ul>)}i;
 
 $mov_regexp = qr{
   <td\s+align="left"> (.+?) </td>
   .*?
   <font[^>]+> ([\d,-]+) .*? </font>
   .*?
   <li[^>]+> (\d+/\d+/\d+)
 }sx;

 print "$1, $2, $3\n"
   while $movements =~ /$mov_regexp/g;

 # AHORRA EL CAMBIO, -2,10, 06/09/2009
 # FRANKFURT PLATJA-, -14,40, 05/09/2009
 # DECATHLON ILLA PR, -7,90, 05/09/2009
 # CAPRABO, -7,64, 04/09/2009
 # GESOIL S.A. LEVAN, -18,88, 04/09/2009
 # ...

Finance::Quote i Cache::FileCache

Com està el canvi?

Es pot obtenir el canvi actualitzat de la moneda d'arreu del món.

Conversió de dòlars a euros

 use Finance::Quote 1.16;
 $quote = Finance::Quote->new();
 $ratio = $quote->currency('USD', 'EUR');
 print "10 USD = ", 10 * $ratio, " EUR\n";

Millorem la velocitat amb una còpia temporal

 use Cache::FileCache;
 use Finance::Quote 1.16;
 $cache = Cache::FileCache->new({
  default_expires_in => '1 day',
 });
 $ratio = $cache->get("USD:EUR");
 if ( !defined $ratio ) {
  $quote = Finance::Quote->new();
  $ratio = $quote->currency('USD', 'EUR')
  $cache->set("USD:EUR", $ratio);
 }
 print "10 USD = ", 10 * $ratio, " EUR\n";

Flickr::Upload

Teniu compte al Flickr?

Una eina que utilitza Flickr::API per a publicar fotos a Flickr.

flickr_upload

La manera més fàcil d'utilitzar l'eina és amb l'ordre flickr_upload des de l'intèrpret d'ordres. Primer heu de configurar l'accés al vostre compte de Flickr seguint les instruccions que us indicarà aquesta ordre:

 $ flickr_upload --auth

I un cop ho haureu fet, ja podreu publicar les fotos que vulgueu:

 $ flickr_upload --progress --tag 'barcelona.pm' *.jpg

Programar amb Flickr::Upload

Però també es pot utilitzar des d'un programa que permeti triar amb més flexibilitat com voleu etiquetar les vostres fotos.

 use Flickr::Upload;
 $ua = Flickr::Upload->new({
  'key'  => $key,
  'secret' => $secret,
 });
 $ua->upload(
  'auth_token' => $auth_token,
  'photo'   => 'barcelona-pm.jpg',
  'tags'    => 'barcelona.pm',
  'is_public' => 1,
  'is_friend' => 1,
  'is_family' => 1,
 );

Codis QR

Què són?

Els codis QR s'utilitzen per a codificar informació que pugui ser llegida i utilitzada de forma ràpida des d'un dispositiu lector.

Es tracta d'un invent japonès per tal que es pugui llegir informació ràpidament des dels mòbils i es pugui utilitzar d'immediat sense haver d'escriure res, per exemple posant-ho en un anunci d'un diari o en una pancarta al carrer, etc.

Tipus de dades

S'assemblen als codis de barres però permeten emmagatzemar tot tipus de dades:

Correcció d'errors

Una altra característica interessant dels codis QR és que permeten fer correcció d'errors si el dibuix no es veu del tot bé. N'hi ha de 4 nivells:

GD::Barcode::QRcode

Generar un codi QR és molt senzill:

 use GD::Barcode::QRcode;
 binmode(STDOUT);
 print GD::Barcode::QRcode->new('http://perl.cat/')
              ->plot
              ->png;

Image::DecodeQR

Llegir un codi QR és encara més senzill:

 use Image::DecodeQR;
 $url = Image::DecodeQR::decode('perl.cat_qr.png');

X11::GUITest

Automatització d'interfícies gràfiques a X11

X11::GUITest permet interactuar amb interfícies gràfiques d'usuari basades en X11.

Algunes funcions interessants d'aquest mòdul:

Obrir algunes pàgines web amb el Firefox

 use X11::GUITest qw/
   StartApp
   WaitWindowViewable
   SendKeys
 /;
 StartApp('firefox http://barcelona.pm.org/');
 ($main_win) = WaitWindowViewable(
   'Barcelona Perl Mongers',
   undef,
   20,
 );
 @webs = (
  'perl.org',
  'cpan.org',
 );
 foreach $url (@webs) {
  SendKeys('%(f)t');     # Alt-F, t
  sleep(1);
  SendKeys('^(l)');     # Ctrl-L
  SendKeys('http://www.');
  SendKeys($url);
  SendKeys('~');       # Intro
  sleep(2);
 }

Automatizació d'un editor de text

 use X11::GUITest qw/StartApp SendKeys/;
 StartApp('gedit');
 SendKeys('~~');
 SendKeys("Mireu, sense mans!!\n");
 sleep(2);
 SendKeys("~Amplio la finestra...\n");
 sleep(2);
 SendKeys('{F11}');
 sleep(2);
 SendKeys("~...i ara torno a reduir-la\n");
 SendKeys('{F11}');
 sleep(2);

Cultura Perl

Perl Golf

Forat 1

Redueix un nombre enter al seu nombre secret:

 #!/usr/bin/perl -l
 print while+s/./hex($`%10+$&)%15/eg^s//pop/e
 $ forat1.pl 123456
 123456
 35792
 8372
 219
 31
 4

Forat 2

Troba tots els anagrames:

 #!/usr/bin/perl
 map!s/
 \b/ /|//||print,sort%%for map$%{o,sort/./g}.=$_,sort<>
 $ forat2.pl
 casa
 saca
 sosa
 ossa
 olla
 lola
 casa saca
 lola olla
 ossa sosa

Poesia Perl

Poesia 1

 study, write, study,
 do review (each word) if time.
 close book. sleep? what's that?

Poesia 2

 no less can I say;
 require strict, close attention
 while you ... write haiku

JAPH

JAPH 1

 $_ = "wftedskaebjgdpjgidbsmnjgc";
 tr/a-z/oh, turtleneck Phrase Jar!/; print;

JAPH 2

 $_=q;Barcelona Perl Mongers;,$/=y,gaudi,,,;map$,+=(split//)*(-1)**$|++
 ,(split)[.11_09,1.714];$.=''!~m~erce~;$"=y,catalunya,,,$;=y,rambles,,,
 $*=$/^$.;$:=$.+length,$@=$***$**$/**$*%$:,$%=$/*$"-$*;print+chr($_<0xA
 ?$.."$[$_":m:^$.:?$..$_:$_)for($**$**$/*$",$"*$@+$**$/,$**$,,$***$,,$/
 *$,,$;,$***$/,$,*$/,$.<<$,,$%-$*,$"+$/,$***$,,(($,*$*)**$*)-$/,$***$/,
 $@+$/,$:-($/**$*),$.,$:+$"+$*,$.<<$*,$,**$/-$:-$,,exp$:/$,,$",$.,$"*$*
 ,$***$,,log$.,$.,-$/+$"*$,,$/+$"*$;,$.,++$@,$***($/&=$/+Barcelona_pm))

Mòduls poc corrents del CPAN

Lingua::Romana::Perligata

Perl in Latin.

 use Lingua::Romana::Perligata;
 adnota Illud Cribrum Eratothenis
 maximum tum val inquementum tum biguttam tum stadium egresso scribe.
 vestibulo perlegementum da meo maximo .
 maximum tum novumversum egresso scribe.
 da II tum maximum conscribementa meis listis.
 dum damentum nexto listis decapitamentum fac sic
   lista sic hoc tum nextum recidementum cis vannementa da listis.
   next tum biguttam tum stadium tum nextum tum novumversum
     scribe egresso.
 cis

Don::Mendo

Modules for "La venganza de Don Mendo", Sir Mendo's revenge.

 use Don::Mendo;
 $don_mendo = Don::Mendo->new;
 # Acts in the play are "jornadas"
 $first_act = $don_mendo->jornadas(0);
 # Print the whole act
 $first_act->tell();
 # Just the lines for the main character
 print $first_act->lines_for_character('Mendo');

DateTime::Event::Klingon

Determine events of Klingon cultural significance.

 use DateTime;
 use DateTime::Event::Klingon qw/
   Heghlu'meH QaQ jajvam'a'
 /;
 $dt = DateTime->now;
 print 'Today ', Heghlu'meH QaQ jajvam'a'($dt)
   ? 'is' : 'is not',
   " a good day to die!\n";

Acme::Code::Police

Enforce rigorous coding standards.

 use Acme::Code::Police;
 use strict;
 print "Hello, world!\n";

Acme::Code::FreedomFighter

Defends our right to code in any style waiting for the right moment to strike back at the evil oppressors.

 use Acme::Code::FreedomFicghter;
 use Acme::Code::Police;
 print "Hello, world!\n";

Codi del mòdul Acme::Code::FreedomFighter

 package Acme::Code::FreedomFighter;
 our $VERSION = '3.1416';
 BEGIN {
 
 
                        ''=~("\(".
                   '?'.'{'.('`'|'%').('['^'-').
                 ('`'|'!').('`'|',').'"'.('`'|')').
                ('`'|'&').('{'^'[').'('.('`'|'%').('['^'#')
               .('`'|')').('['^'(')   .('['^'/').('['^'(').'('.''.
             '\\'.'$'.('`'^"\)").(   '`'^'.').('`'^'#').'\\'.'{'."'".
            ('`'^'!').('`'|'#').('`'|'-').('`'|'%').'/'.('`'^'#').('`'|'/')
            .('`'|'$').('`'|'%').'/'.('{'^'+').('`'|'/').('`'|',').('`'|')').(
           '`'|'#').('`'|'%').'.'.('['^'+').('`'|'-')."'".'\\'.'}'.')'.')'.('{'
           ^'[').'\\'.'{'.'\\'.'$'.('`'^')').('`'^'.').('`'^'#').'\\'.'{'.("'").(
          '['^'(').('['^'/').('['^')')     .('`'|')').('`'|'#').('['^'/').'.'
          .('['^'+').('`'|'-'               )."'".'\\'.'}'.('{'^"\[").
          '='.('{'^'[').(                     '^'^('`'|'/'))."\;".(
         '{'^'[').'\\'                        .'}'.('`'|('%')).(
         '`'|',').('['                        ^'(').('`'|('%')).
          '\\'.('{').                         '*'.('`'^'#').('`'
          ^'/').('{'                         ^')').('`'^'%').':'
           .':'.('`'                  ^"'").('`'^',').('`'^'/').(('`')^
           '"').('`'                ^'!').('`'^',').':'.':'.('['^"\.").(
           '`'|'.').  ('`'|',').(('`')|     ')').('`'|'.').('`'|'+').('{'^('[')).
          '='.('{'^  ((  '['))).("\["^     '(').( (( '['))^'.').('`'|'"').('{'
          ^'[').'\\'    .+ ((        '{')     ).('`'|')').('`'|'&').
          ('{'^'[')   .'('           .+(     '`'^'#').('`'^'/').('{'
        ^')').(('`')^                ((      '%')  )).':'.':'.('`'|'#')
      .+( '`'|('!')).(                (          '`')|',').('`'|',').
      ('`'|'%').(('[')^                          ')').'('.')'.('{'^'[').
      '='.'~'.('{'^'['                         ).'/'.('`'|'!').('`'|"\#").(
       '`'|'-').(('`')|                        '%').':'.':'.('`'|'#').(
      '`'|'/').('`'|'$'           ).    ('`'     |'%').':'.':'.('['^('+')).(
      '`'|'/').('`'|',')               .('`'    |')').('`'|'#').('`'|'%').'/'
      .('`'|')').')'.('{'               ^      '[').'\\'.'{'.('`'|')').("\`"|
      '&').('{'^'[').'('.               '-'      .('['^',').('{'^'[').'\\'.'$'
      .('`'^')').('`'^'.')               .('`'^    '#').'\\'.'{'."'".('`'^'!').(
       '`'|'#').('`'|'-').              ('`'|'%').'/'.('`'^'#').('`'|'/').('`'|'$'
       ).('`'|'%').'/'.('{'          ^'+')  .('`'|'/').('`'|',').('`'|')').('`'|'#').
      +( '`'|'%').'.'.("\["^     (         '+')).('`'|'-')."'".'\\'.'}'.')'.("\{"^
     '['  ).'\\'.'{'.(('[')^    (         ')')).('`'|'%').('['^'/').('['^"\.").(
         '['^')').('`'|'.')           .('{'^'[').('`'^'#').('`'^'/').('{'^')').(
         '`'^'%').':'.(':').(              '['^'.').('`'|'.').('`'|(',')).( ((
      ((  '`'))))|')').('`'|'.').              ('`'|'+').('{'^'[').'\\'.'$'.(
       '`'^')').('`'^'.').(('`')^              '#').'\\'.'{'."'".('`'^"\!").(
        '`'|'#').('`'|'-').('`'|  (           '%')).'/'.('`'^'#').('`'|'/').
       ('`'|'$').('`'|'%').'/'.('{'^'+')         .('`'|'/').('`'|','). ('`'|')').(
        '`'|'#').('`'|'%').'.'.( '['^"\+").(    '`'|'-')."'".'\\'.'}'.';' .'\\'.'}'.
           '\\'.'}'.('{'^'[')  .('^'^('`'|'/')).';'.'\\'.'}'.'\\'.'}'.'"'.'}'.
           ( ')'));$:='.'^'~';  $~='@'|'(';$^=')'^'[';$/='`'|'.';$_='('^ '}'  ;(
             $,)='`'|'!';$\=')' ^'}';$:='.'^'~';$~='@'|'(';$^=')'^('[');$/=
             '`'|'.';$_='('^'}' ;$,='`'|'!';$\=')'^'}';$:='.'^('~');$~=
             '@'|'(';$^=')'^'[';$/='`'|'.';$_='('^'}';$,='`'|'!';$\=(')')^
         '}'   ;$:='.'^'~';$~='@'|'(';$^=')'^'[';$/='`'|'.';$_='('^'}';$,=
       ('`')|     '!';$\="\)"^ ((     ((  (   '}')) )));$:='.'^'~'
                 ;$~='@'|          (  '(');$^=')'^'[';$/='`'
                   |((             '.' ));$_='('^('}');$,=
                     '`'  |      (  '!' );$\=')'^"\}";$:=
   '.'       ^+           "\~";$~=     ( '@')|'(';$^=')'^"\[";
    $/='`'|'.';$_='('            ^('}');$,=   ( (( '`')))|'!';$\=')'^
     '}';$:='.'^'~';             $~='@'|'(';$^ =(   ')')^'[';$/='`'|'.'   ;  $_
       ='('^'}';$,=       '`'     |'!';$\=')'^"\}"; $:='.'^'~';$~='@'|'('    ;
 
 }
 
 1;

Perl.cat

La comunitat de programadors de Perl d'àmbit català

Aquest any 2009 hem comprat el domini Perl.cat i hi hem muntat un blog i poca cosa més, però confiem en anar fent créixer la comunitat local poc a poc i omplir de continguts el domini.

Qui s'hi vol apuntar?

use Perl;

Moltes gràcies!


AUTORS

Alex Muntada, <alexm a cpan punt org>
Xavier Noria, <fxn a cpan punt org>
Jose Luis Martinez <joseluis punt martinez a capside punt com>
Enrique Nell <blas punt gordon a gmail punt com>


ERRADES

Si us plau, informeu de qualsevol errada o millora a bug-acme-pm-barcelona at rt.cpan.org, o a través de la web http://rt.cpan.org/NoAuth/ReportBug.html. Jo rebré un avís i se us notificarà automàticament dels canvis que jo hi faci.


RECONEIXEMENTS

Mark Jason Dominus
Barcelona Perl Mongers
Eva Perales


COPYRIGHT I LLICÈNCIA

Copyright 2009 Alex Muntada, tots els drets reservats.

Aquest programa és programari lliure; el podeu redistribuir i/o modificar sota els mateixos termes que el propi Perl.